Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 52 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Проект: BG05M2OP001-1.002-0023

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Социални дейности" (СД)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Обучаваща катедра: Социални и стопански науки

Специалност „Социални дейности" е разкрита в резултат от изпълнение на съвместен европейски проект по програма ТЕМПУС с участието на Висшето училище по публична администрация – „Торбегакадеми” – гр. Леоварден (Холандия) и Технически университет-Габрово. Тя е перспективна и има за цел да отговори на по­треб­нос­ти­те на обществото от висококвалифицирани кадри за работа със специфични социални проблеми и рискове за индивиди, групи и общности във всички сфери и равнища на социалната сигурност.

Завършилите получават професионална квалификация бакалавър по Социални дейности.

Обучението се провежда в образователна и квалификационна степен „бакалавър”. Осъществява се в редовна и задочна форма с продължителност за ОКС „Бакалавър” -8 семестъра.

Студентите, обучаващи се в ОКС „Бакалавър” придобиват:

  • солидна фундаментална подготовка, осигуряваща компетентност в областта на разнообразни социални проблеми;
  • задълбочени теоретични познания в различни научни сфери като: философия, социология, икономика, право, информатика и статистика;
  • умения за организация и управление на социални дейности, за разкриване и разрешаване на социалните и личностните проблеми на хората, за социализация и ресоциализация на хора, които временно са изключени от социума по различни причини.
  • практическа подготовка, формираща познания и умения за анализиране на данни, за планиране или интервенция в общности като семейството, други малки групи и организации, както и практическа дейност с отделни индивиди.
  • специализираща подготовка, даваща свобода за избор на определени дисциплини, в зависимост от личните предпочитания на обучаваните студенти.

Основните сфери на реализация на завършилите ОКС „Бакалавър” са пряко свързани с придобитите по време на обучението компетентности. Те са подготвени за работа като специалисти в:

  • институциите за социална защита и социално подпомагане;
  • структурите за социални услуги;
  • структурите на юридически лица с нестопанска цел.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2