Учебни занятия за задочна форма на обучение

Учебните занятия за зимен семестър на учебната 2021-2022 г. със студентите от задочна форма на обучение ще започнат на 30.08.2021 г., съгласно Графика на учебния процес. На основание на Решение на Академичния съвет, Протокол № 12 от 13.07.2021 г. лекциите и семинарните упражнения на студентите от задочна форма на обучение през зимния семестър на учебната 2021-2022 година ще се проведат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Всеки новоприет студент ще получи на своя имейл адрес информация за достъп до платформата за онлайн занятия (MS Teams) и студентски лиценз на Office 365. Разписът на учебните занятия е публикуван на сайта на Университета, меню „Студенти“.students