Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Публична администрация" (ПА)

 

Специалност „Публична администрация” подготвя висококвалифицирани специалисти за работа в държавната администрация и публичния сектор. Учебните планове са съобразени с европейските стандарти и тенденции в тази област. Те са изградени по съвместен проект с два университета в Европа – Висше училище по публична администрация – гр. Лудвигсбург ( Германия ) и Институт по мениджмънт и публична администрация „Торбегакадеми” – гр. Леоварден (Холандия). Обучението на студентите оси­гурява добра фун­да­мен­тал­н­а подготовка, съчетана със задълбочено про­фи­лиране в конкретни направления на публичната сфера. Подготовката на специалистите по публична администрация включва придобиване на управленски, юридически и икономически компетенции; компетенции по процедурите на вземане на решения в Европейския съюз, по електронно и информационно обслужване, по управление на проекти, по делово общуване и административна етика.

Завършилите получават професионална квалификация магистър по Публична администрация.

Учебна дейност: Обучението се провежда в образователна и квалификационна степен  „магистър”. Осъществява се в редовна и задочна форма с продължителност за  ОКС „Магистър”- 2 семестъра за завършилите същата специалност и 3 или 4 семестъра - за завършилите други специалности.

Обучението се извършва по съвременна методика, в интерактивни форми, с използване на мултимедии, видеофилми, симулации и др. В семинарните занятия се решават практически казуси и ситуации.

Провеждат се практически занятия в териториалната и местна администрация на изпълнителната власт.

Специалност „Публична администрация” дава възможност на завършилите за професионална реализация и кариера:

  • в структури на държавната и местната администрация;
  • в структури на неправителствения сектор;
  • в представителства на смесени и международни организации;
  • като експерти и консултанти по проекти в областта на администрацията;
  • като специалисти в сектора на публичната-държавна и публичната-общинска собственост;
  • като експерти, референти или специалисти по въпросите на европейската интеграция в областта на административното преустройство;
  • като служители в бюджетни организации в образователния сектор, социалните грижи, здравеопазването, сигурността, администрацията на образованието, културата и т.н.

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2