Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Комуникационна техника и технологии" (КТТ)

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Специалност “Комуникационна техника и технологии” е една от най-динамично развиващите се специалности. Тя се стреми да бъде равностоен партньор на фирми като: БТК - АД, МобилТел, STS Електроникс - ООД гр. Габрово, АМК – Габрово, Видеосат - ООД Велико Търново, Телби инженеринг - ООД Бургас, както и на оператори на кабелни телевизионни мрежи, радиа и доставчици на Internet.

Катедра КТТ разполага със специализирани лаборатории за провеждане на практически занятия и научни изследвания, които са обзаведени със съвременна електронно-измервателна апаратура и компютърна техника.

 Придобилите образователно - квалификационна степен "магистър" инженери по КТТ притежават задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка и умеят да организират и ръководят производството, диагностиката, ремонта, административната и търговска дейност на комуникационни съоръжения; да поставят и самостоятелно да решават задачите на динамичното развитие на комуникационната техника и технологии, като творчески прилагат придобитите знания и световните достижения в областта на съвременните комуникации и технологии в практиката, както и да обучават и да повишават квалификацията на изпълнителските кадри.

Магистър-инженерите по КТТ се реализират като технолози, конструктори, сервизни и маркетингови специалисти, ръководители и специалисти в производството, ремонта и експлоатацията на комуникационни съоръжения, експерти по електромагнитната съвместимост на електронни, електроенергийни и комуникационни съоръжения, консултанти и мениджъри във фирми, държавни и обществени институции.

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2