Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" (ЕЕ)

Водеща катедра: Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане"

Акредитация на специалността:   от Национална Агенция за оценяване и акредитация - много добра оценка - 1999 г., 2004 г., 2009 г. и 2021г.

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР – една година и половина обучение, получава се професионална квалификация „магистър-инженер”

Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” се изучава в редовна и задочна форма.

Анотация на специалността:

Електроенергетиката е стратегически отрасъл, решаващ за икономическото развитие на страната.

Електроинженерите, завършващи специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане” участват в енергийната реформа в българската енергетика в съответствие с директивите на Европейския съюз. Те се реализират както в голямата енергетика – производство на енергия в атомната, водно и топлоелектрическите централи и преноса по енергийната система, така и в енергийните и енергомонтажни фирми в индустрията и другите стопански отрасли. Те внедряват енергоспестяващи способи за ефективно електропотребление и енергийни технологии с възобновяеми енергийни източници, опазващи околната среда.

Специализираната университетска подготовка съдържа познания по електротехника и измервания, автоматизация, електроника, електрически машини и апарати, електрозадвижване, топлоенергетика, електрически централи, подстанции и мрежи, електротехнологии, осветителна техника, електроснабдяване, електрообзавеждане, техническа експлоатация, възобновяеми енергийни източници, енергетични технологии, релейна защита.

Обучение:

Учебният план на специалността е синхро­ни­зи­ран с учебните планове на водещи български и европейски универ­­­ситети.
Фундаменталната подготовка е съ­гла­су­ва­на с обучението на останалите специалности във факултет „Електротехника и елек­трон­и­ка” в ТУ-Габрово.
Специализираната подготовка на студен­ти­те се осъществява в съвременни лекционни зали и десет специализирани учебни ла­бо­ра­тории с модерна енергийна, измервателна, пре­зентационна и ком­пю­тър­на техника с Internet достъп. Използват се специализиран софтуер и CAD продукти.
Специализиращата катедра „Електрос­наб­дя­ване и електрообзавеждане” работи ак­тив­но по международни програми и проекти, финанси­рани от Европейската комисия и ЮНЕСКО, както и по национални програми за енер­­гийна ефективност, резултатите  от кои­то се използват в учебния процес. Научноиз­сле­­­дователската дейност се развива в област­та на възобновяеми енер­гий­ни източници, осве­ти­телна техника, елек­три­чески машини и електрозадвижване.

Реализация:

Студентите, завършили специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане“
се реализират като електроинженери във фирмите за производство, пренос и раз­пре­де­ле­ние на електрическа енергия, като проек­тан­ти с регламентирана правос­по­соб­ност на елек­трически и осветителни уредби, елек­тро­об­завеждане и електрозадвижване. Те ръ­ко­во­дят енергийни отдели и дизайнерски бюра, мон­таж, изпитване и експлоатация на елек­трое­нергийни съоръжения.

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2