Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" (АИУТ)

Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника

 

Образователно-квалификационна степен - МАГИСТЪР:

 

Водеща катедра: "Автоматика, информационна и управляваща техника"

Обучението се извършва в редовна и задочна форми с продължителност 1,5 години. Завършилите получават професионална квалификация „Магистър-инженер по автоматика”

 

Анотация на специалността:

Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ) е специалност, която дава задълбочени знания и умения в областта на софтуерните и хардуерните технологии и тяхното приложение в областта на автоматизацията и роботизацията. В основата й са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация в различни сфери на човешката дейност.

 

robot1 magЗавършилите обучението си получават образователно-квалификационна степен магистър инженер по автоматика. Придобилите образователно-квалификационната степен магистър по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника са подготвени да изпълняват следните дейности:

 

• да извършват изследователска, проектантска и конструкторска дейност в областта на автоматизацията, информационната и управляваща техника;

• да работят при решаването на задачи за автоматизация във всички области на производството, приразработването, експлоатацията и обслужването на индустриални управляващи системи, контролно- измервателна апаратура и технически средства на системи за управление;

• да работят в областта на сградната автоматизация;

controler1 mag• да извършват сервизна дейност по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и административната дейност;

• да решават задачи, свързани с управлението в непроизводствената сфера (здравеопазване, транспорт, екология и др.).

 

По време на обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” студентите придобиват знания и умения в областите на методите за оптимизация и многокритериалното вземане на решения, системите за мониторинг, индустриалните информационни системи, управлението на нелинейни системи и възобновяеми енергийни източници, управляващите системи с програмируеми логически контролери, системите за сградна автоматизация и индустриалните роботи.

 

students1 magЗа обучението на студентите по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника отговаря катедра Автоматика, информационна и управляваща техника. Катедрата притежава всичко необходимо за водене на качествен учебен процес: колектив от млади, висококвалифицирани преподаватели и учебни лаборатории със съвременно оборудване.

 

На територията на катедрата се намират фирмени лаборатории, оборудвани с най-модерна техника в областта на автоматизацията с помощта на водещи световни фирми: лаборатория по „Средства за автоматизация” (оборудвана с техника на фирмата SIEMENS),лаборатория по „Програмируеми контролери” (оборудвана с техника на фирмата UNITRONICS), лаборатория по „Индустриална автоматизация” (оборудвана с техника на фирмата BECKHOFF), лаборатория по „Управляваща техника” (оборудвана с техника на фирматаАМК), лаборатория по „Индустриални роботи” (оборудвана с индустриален робот от висок клас на фирмата FANUC) и др.

 

students2 magКатедрата поддържа контакти с редица фирми, както и с катедри от други европейски университети. Преподавателите от катедрата работят по различни проекти от програмите Леонардо да Винчи и CEEPUS, по които се осъществя ежегоден обмен на студенти и преподаватели между партниращите университети.

 

 

 

 

 

 Възможностите за реализация на завършилите специалност „АИУТ” с образователно-квалификационната степен "магистър" могат:

1. Да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен - „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

2. Да работят в управленски и изпълнителски звена в индустриалната и непроизводствена сфери.

3. Да работят в проектантски и инженерингови фирми по изграждането на системи за управление.

4. Да работят в предприятия и фирми с предмет на дейност разработване, производство и експлоатация на средствата за автоматизация.

5. Да работят в предприятия и фирми с предмет на дейност в областта на сградната автоматизация.

6. Да работят като сервизни специалисти по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и непроизводствената сфери.

7. Да разработват приложения за мобилни устройства и за отдалечено управление на устройства и системи през Интернет.

8. Да работят като специалисти в отделите Контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А) на предприятията.

 

students3 mag 

 

Основно предимство на завършилите специалност “АИУТ” е много добрата им компютърна подготовка. Благодарение на това те могат да се реализират успешно в сродни области на информационните и компютърни технологии от целия спектър на IT сектора.

 

Затова, ако имате нужда от качествено обучение с най-съвременна техника, добра професионална подготовка и специалност с широк профил, завършването на която ще ви предостави много варианти за добра реализация в живота, както в софтуерната, така и в хардуерната сфери, заповядайте при нас!

 

Проф. д-р инж. Илия Железаров -  Ректор на ТУ Габрово

I Zhelezarov1

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.