Специалност "Хидравлична и пневматична техника" (ХПТ)

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Специалността има две магистърски направления: "Хидравлична и пневматична техника" и "Вентилационна и климатична техника".

Специалността “ХПТ” дава познания на студентите по проектиране, експлоатация и управление на производството в следните основни инженерни  направления:

 • хидравлична и пневматична техника и съоръжения;

 • отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации и системи;

 • автомобилна, каро строително – пътна и селскостопанска техника;

 • енергетика;

 • хидро и пневмозадвижване и автоматика;

 • автоматизирани системи за управление;

 • използване на компютърна техника за проектиране и управление на хидравлични, пневматични и топлинни машини и системи;

 • хидро и пневмо транспорт

Завършилите специалност “ХПТ” могат да работят като:

 • конструктори на хидравлични и пневматични елементи, машини и системи;

 • специалисти по ремонт и експлоатация, контрол и поддръжка на хидравлична, пневматична, климатична и топлинна техника;

 • специалист по експлоатация и поддръжка на помпени, компресорни станции, ВЕЦ и др.;

 • специалисти по експлоатация и поддръжка на селскостопанска техника, строително – пътни машини, хранително – вкусова, химическа промишленост и др. ;

 • специалисти по газоснабдяване и хидро – пневмо транспорт;

 • специалисти по експлоатация и поддръжка на енергийни системи от възобновяеми енергийни източници /вятърна, слънчева, геотермална енергия/

Магистърското обучение в тази специалност осигурява доразвиване, разширяване и задълбочаване знанията, уменията и навиците в областта на хидро-пневмо и топлинната техника, на енергетиката, на новите и традиционни енергийни източници и др. Студентите получават научно-теоретична и специализирана подготовка по проектиране на елементи, машини и системи за хидро-пневмо задвижване и автоматика; използване на компютърна техника и съвременен софтуер за управление на машини и съоръжения; организиране на производствена дейност, монтаж, експлоатация и ремонт на различни хидравлични, пневматични и топлинни машини и съоръжения в областта на: селскостопанската, строително-пътната техника, хранително вкусовата и химическа промишленост, газоснабдяването, енергийни системи на традиционни и нови възобновяеми и други източници; работа в научно-изследователски институти.

Последно на сайта

Проф. д-р инж. Илия Железаров -  Ректор на ТУ Габрово

I Zhelezarov1

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти. Създаден през 1964 година, днес Технически университет - Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.