Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Мехатроника" (М)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Обучаваща катедра: Машиностроене и уредостроене

Анотация на специалността:

Специалност „Мехатроника” е създадена съвместно с университети и висши училища в Германия и Чехия. Съобразена е със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини от ново поколение. Студентите придобиват знания и умения в областта на механиката, електроника-та, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване. Обучението е организирано върху приоритетно използване на CAD/CAM/CAE и DAQ софтуери, което дава възможност за бързо адаптиране на инженерните кадри към изискванията на пазара на труда в страната и чужбина.
Завършилите успешно трети курс плучават възможност за обучение в продължение на два семестъра във Висшето училище в Шмалкалден (Германия) и придобиване на немска диплома за висше образование.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Инженерите, завършили специалност „Мехатроника”, могат да работят като:

  • конструктори на технически системи, агрегати, машини и комплекси с различно предназначение, съдържащи мехатронни модули във вид на информационно-сензорни, изпълнителни и управляващи устройства, както и на необходимото алгоритмично и програмно осигуряване за тяхното компютърно управление;
  • конструктори на роботи и робототехни-чески системи както с промишлено, така и с непромишлено предназначене;
  • сервизни и маркетингови специалисти във фирми с производствена, проектанска, сервизна и консултанска дейност, свързана със интелигентни мехатронни системи във всички области на съвременното производство.
  • ръководители и организатори в сферата на производството, услугите, рекламата, търговията, образованието и държавната администрация;
  • специалисти по техническа диагностика на машини, уреди и апарати;
  • консултанти и одитори по управление на качеството в машиностроенето, уредостроенето, електропромишлеността, металургията, енергетиката и др.

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2