Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Дизайн, техника и технологии в текстила" (ДТТТ)

Образователно-квалификационна степен:  Бакалавър

Обучаваща катедра: "Индустриален дизайн и текстилна техника"

Анотация на специалността:

Обучението по специалност „Дизайн, техника и технологии в текстила” в момента се извършва в съответствие със Закона за висше образование чрез редовна и задочна форма на обучение. В катедрата се извършва обучение и в образователно-научната степен „доктор”.

Завършилите специалност "Дизайн, техника и технологии в текстила" могат да продължат в специалност "Текстилна техника и технологии" с образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР, получават професионална квалификация "инженер-магистър" в професионално направление "ДТТТ".

При обучението си, студентите от специалността  получават теоретични и практически умения, включващи:

 1. Задължителна общо-инженерна подготовка по: общообразователни дисциплини, информатика, инженерна графика, езикова подготовка, електротехника, икономика, управление и др.;
 2. Специализирана подготовка по: текстилно материалознание; текстилни изпитвания; машини и процеси в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното производства; проектиране на прежди; проектиране и строеж на тъканите; проектиране и строеж на плетивата; дизайн, конструиране и технология за изработване на облеклото; проектиране, експлоатация, ремонт и надеждност на предачни, тъкачни, трикотажни и шевни машини; проектиране на текстилни и конфекционни предприятия; автоматизация на технологични процеси в текстилната промишленост; автоматизирано проектиране на текстилни изделия и машини.

Направления на обучение по специалността:

 • Изследване и анализ на нови текстилни материали;
 • Проектиране на класически и ефектни прежди;
 • Компютърен дизайн на плетива и тъкани;
 • Автоматизирано проектиране на трикотаж-ни и шевни изделия с CAD/CAM системи;
 • Проектиране на специфични възли на текс-тилни машини;
 • Организация и управление на технологични процеси от текстилното производство.

Катедра „Текстилна техника и технологии“ провежда обучението по специалността в 8 лаборатории и едно хале, като разполага с необходимия професионално-преподавателски състав в съответствие с държавните изисквания. В нея работят като редовни и хонорувани преподаватели 4 доцента и 5 главни асистенти, двама от които са доктори. Учебните планове и програми са хармонизирани с тези на страните от Европейската общност и съответстват на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.
За обучение на студентите  от специалност „Дизайн, техника и технологии в текстила“ са създадени компютърни лаборатории, свързани с локална мрежа в Интернет, като се използват съвременни версии на програмни продукти за автоматизирано проектиране на текстилни машини и изделия: Design Plus, Optitex, Universal Mechanism,  Project, S&A и др.

Международното сътрудничество на катедрата се изразява в обмен на преподаватели, докторанти и студенти за участие в международни научни конференции, симпозиуми, обмен на учебна литература и др. Партньори в сътрудничеството са сродни катедри от университетите в Русия, Румъния, Словения, Турция, Германия, Украйна и Чехия.

В съответствие с програмите за студентска мобилност ежегодно наши студенти провеждат преддипломното си обучение в чуждестранни университети като “Gheorghe Asachi” University of IASI (Румъния), University of Ljubljana (Словения), Namik Kemal University (Турция).

Завършилите специалност "ДТТТ" с образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР получават професионална квалификация "инженер по текстилна техника и технологии" в едноименното професионално направление.

РЕAЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност "Дизайн, техника и технологии в текстила" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" имат възможност за реализация в областта на:

 • Научно-изследователска дейност по изследване и внедряване на нови и класически текстилни материали;
 • Реализиране на маркетингови и мениджърски дейности в областта на текстилната техника и технологии;
 • Проектиране на съвременни технологии за изработване на прежди, тъкани и плетива;
 • Моден дизайн на трикотажни и шевни изделия чрез компютърно проектиране;
 • Автоматизирано проектиране художественото оформление на тъкани;
 • Организация и управление на технологични процеси в предачното, тъкачното, трикотажното и шевното производства;
 • Проектиране, конструиране и разработване на съвременни предачни, тъкачни, трикотажни и шевни машини;
 • Конструкторска, технологична, проектна, развойна, изследователска, диагностично-ремонтна, организационно-управленческа и други дейности в технологичните и машиностроителни предприятия.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2