Целево финансиране от държавния бюджет за 2020г.

№ 

Ръководител на проекта 

Тема 

Финансиране 2020 г. в лева (субсидия от бюджета) 

Остатък от 2019 г. в лева 

Общо 

1901У 

доц. д-р Свилен Радославов Рачев 

Съвременни енергийно ефективни приложни решения за интегриране на електромобил и инфраструктура за зареждане и съхранение на енергия в градски условия II 

10500 

1500 

12000 

2001М 

проф. дтн Йордан Тодоров Максимов 

Влияние на степента на повърхостната пластична деформация върху якостта на умора на метални компоненти, обработени с контакт триене при плъзгане 

3000 

1500 

4500 

1903M 

проф. дн Димитър Андонов Дичев 

Разработване и изследване на система за измерване на ъгловите координати на движещи се обекти II етап 

3000 

4900 

7900 

2002М 

гл. ас. д-р Валентина Василева Ранковска 

Безконтактно предаване на информация от сензорни мрежи, управляващи енергийни потоци в сградна автоматизация и електротранспорта 

3000 

100 

3100 

2003М 

проф. дн Галя Великова Дунчева 

Повишаване на износоустойчивостта на метални елементи посредством диамантно заглаждане 

3000 

1000 

4000 

1910Е 

гл. ас. д-р Красен Киров Ангелов 

Разработка и изследване на иновативни информационно-базирани модули и системи за комуникации в Интернет на нещата (IoT) II етап 

2700 

100 

2800 

1905E 

проф. д-р Звездица Петрова Ненова 

Сензори и сензорни системи за измерване и контрол на параметри на въздушната среда II етап 

2700 

3200 

5900 

2004Е 

гл. ас. д-р Христо Стефанов Килифарев 

Съвременни методи за окачествяване на храни и материали 

2100 

600 

2700 

1909С 

проф. дмн Стоян Недков Капралов 

Иновативни образователни технологии, дискретни структури и web-достъпност II етап 

2100 

1600 

3700 

1908M 

гл. ас. д-р Валентин Методиев Петков 

Приложение на конструктивната теория при проектиране на плоски слънчеви колектори II етап 

2100 

2100 

4200 

1805 С 

гл. ас. д-р Драгомир Стоянов Василев 

Изследване възможностите за опазване на околната среда - III етап 

2100 

2900 

5000 

2005Е 

гл. ас. д-р Продан Иванов Проданов 

Електронни преобразуватели на енергия на базата на нови полупроводникови елементи 

2100 

1800 

3900 

2006Е 

доц. д-р Росен Стефанов Иванов 

IoT-базирана услуга за персонализирано доставяне на съдържание и автоматично профилиране на клиентите 

2100 

100 

2200 

1811Е 

доц. д-р Красимир Маринов Иванов 

Някои изследвания свързани с електромагнитна съвместимост II етап  

2100 

800 

2900 

2007Е 

доц. д-р Боян Димитров Карапенев 

Обработване на информацията, изследване на основни процеси и повишаване на сигурността в комуникационните системи 

2100 

900 

3000 

2008М 

гл. ас. д-р Калин Красимиров Крумов 

Нови инструменти и технологии в машиностроенето 

1600 

4100 

5700 

2009С 

доц. д-р Иванка Велева Стоянова - Тодорова 

Профеионалната роля на социалния работник в образователните институции – нагласи и очаквания 

1600 

700 

2300 

1914С 

доц. д-р Елена Методиева Даскалова 

Оптимални линейни кодове и иновативни информационни образователни технологии II етап 

1600 

2500 

4100 

2009С 

гл. ас. д-р Нели Иванова Николова 

Управление на технологичната промяна като структуриран процес за изработване на ефективни и гъвкави решения чрез индустрия 5.0 

1600 

1200 

2800 

2010Е 

доц. д-р Алдениз Енверов Рашидов 

Изследване на методи и решения за сигурност на киберфизически системи при Индустрия 4.0 

1600 

2600 

4200 

2011Д 

доц. д-р Диана Илиева Изворска 

Съвременни образователни технологии в езиковото и специализирано обучение – 
I етап 

1500 

1600 

3100 

2012Е 

гл. ас. д-р Христо Тодоров Ибришимов 

Изследване на електромагнитната съвместимост на светодиодни осветители 

1500 

3000 

4500 

2013М 

доц. д-р Красимир Христов Орманджиев 

Изследване влиянието на температурата на работния флуид върху работата на автоматизирани хидравлични системи в динамичен режим 

1500 

1100 

2600 

2014С 

доц. д-р Веряна Тодорова Боева 

Изследване на потребностите и разработване на иновативни управленски продукти и услуги за фирми работещи в областта на мехатрониката и чистите технологии 

1400 

1600 

3000 

2015ТК 

гл. ас. д-р Милко Ганчев Дочев 

Разработка на стендове и програми за изследване и подобряване на енергоефективността на ръчни електроинструменти 

1200 

2100 

3300 

2016М 

доц. д-р Красимир Илиев Друмев 

Изработка на трикотажни платове с техническо приложение от рециклирани полиестерни коприни 

1200 

1600 

2800