Оперативни програми

 

 


OП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”


Тема Номер на проект Период Финансиране
1 Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати BG051PO001-4.2-04 2012 г. 230 280 лв.
2 Развитие и внедряване на виртуални технологии за устойчиво развитие на дистанционното обучение в ТУ – Габрово BG051PO001-4.3.04-0051 2012 – 2014 520 311,86 лв.
3 Студентски практики Д01-205/18.06.2012г. 2012-2014 г. 866 675, 04лв
4 Актуализиране на учебни програми в Технически Университет - Габрово в съответствие с изискванията на бизнеса BG051PO001-3.1.07-0035 25.06.2013 – 25.02.2015 119 333.03 лв
5 Усъвършенстване на процесите на  управление в ТУ-Габрово посредством прилагане на информационни технологии BG051PO001-3.1.08-0043 28.01.2013 –27.07.2014 338 749,36лв
6 Система за кариерно развитие на академичния състав в ТУ-Габрово BG051PO001-3.1.09-0017 23.04.2013 –23.10.2014 51 595,40 лв.
7 Подпомагане израстването на научните кадри в инженерните науки и информационните технологии BG051PO001-3.3.06-0008 2013 – 2015 г. 176 303,51 лв.
8 Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати BG051PO001-4.2-04 2014г.  
9 Студентски Стипендии BG051PO001-4.2-06 2014г. 334 520 лв.

 

 


ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.


Тема Номер на проект Период Финансиране
Приоритетна област на ИСИ: Мехатроника и чисти технологии.    
1 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" BG05M2OP001-1.002-0023 03.2018 г. - 11.2023 г. 23 569 719 лв.
2 Център за върхови постижения "Национален център по мехатроника и чисти технологии" BG05M2OP001-1.001-0008 02.2019 г. - 12.2023 г. 69 184 530 лв.
Приоритетна област на ИСИ: Информатика и ИКТ    
3 Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar) BG05M2OP001-1.002-0006 06.2019 г. - 06.2023 г. 13 500 000 лв.
4 Център за компетентност “Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” BG05M2OP001-1.002-0002 03.2020 г. - 11.2023 г.

13 333 869 лв.

 

 


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 Г.


Тема Номер на проект Период
1 „Разработване на иновативен високоефективен текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни за целите на телемедицинската диагностика, мониторинга и спешната медицинска реакция" BG16RFOP002-1.005-0307-C01 2014-2020 г. 
2 „Повишаване на иновационната дейност в „ОСЪМ“ АД, чрез разработването на производствена иновация – технология за производство на сложни отливки от високоякостен чугун с механични характеристики надхвърлящи утвърдените в стандарта БДС EN 1563 2012" BG16RFOP002-1.005-0371-C01 2014-2020 г. 
3 "Разработване на иновативен линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината” BG16RFOP002-1.005-0171-С001 2014-2020 г. 
4 „Създаване на иновационна среда и инфраструктура в „Електро Лоджика“ ЕООД за разработването на иновативен продукт – LED паркови и улични осветителни тела“ BG16RFOP002-1.002-0035 2018-2019 г.