Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по десет обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Анализатор на ниско ниво за Real-Time Ethernet мрежи и 32 канален PC базиран логически анализатор“

Обособена позиция №2: „Доставка на Сигнал Генератор, 1.5GHz

Обособена позиция №3: „Доставка на LCR Метър

Обособена позиция №4: „Доставка на DC Електронни товари

Обособена позиция №5: „Доставка на AC захранващ блок

Обособена позиция №6 „Доставка на Лабораторна пещ

Обособена позиция №7: „Доставка на Калибратор за газови сензори“

Обособена позиция №8: „Доставка на Калибратор за термодвойки и RTD

Обособена позиция №9: „Доставка на Лабораторен термостат“

Обособена позиция №10: „Доставка на Оборудване за зол-гел технология“

 

 

12.03.2020г. Покана

12.03.2020г. Приложение 1 - Техническа спецификация

12.03.2020г. Приложение 2 - Ценови стойности

23.03.2020г. Ценови стойности