Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по девет обособени позиции:

Обособена позиция №1: "Доставка на Осцилоскоп 1 GHz"

Обособена позиция №2: "Доставка на Импедансен анализатор"

Обособена позиция №3: "Доставка на Термокамера"

Обособена позиция №4: "Доставка на Уред за измерване на електромагнитна съвместимост и напрегнатост на полето"

Обособена позиция №5: "Доставка на Прецизен уред за активна и реактивна мощност"

Обособена позиция №6: "Доставка на Цифров амперметър, волтметър"

Обособена позиция №7: "Доставка на Електронен товар"

Обособена позиция №8: "Доставка на Токова сонда"

Обособена позиция №9: "Доставка на Напреженова високоволтова сонда""

 

03.12.2019г. Покана

03.12.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

03.12.2019г. Приложение 2 - Ценови стойности

11.12.2019г. Ценовa стойност