Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по четири обособени позиции

Обособена позиция 1Доставка на Лабораторна пещ

Обособена позиция №2 „Доставка на Уред за измерване на дебелината на тънки слоеве на сензорни елементи

Обособена позиция 3Доставка на Атомен силов микроскоп

Обособена позиция 4Доставка на Импедансен анализатор с диелектричен интерфейс“"

 

09.10.2019г. Покана

09.10.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

09.10.2019г. Приложение 2 - Ценови стойности

18.10.2019г. Съобщение за удължаване

05.11.2019г. Ценова стойност 1

05.11.2019г. Ценова стойност 2

05.11.2019г. Ценова стойност 3