Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Застраховка на техника и оборудване, закупени по проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 в ТУ - Габрово"

 

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи след промяната е 17:00 часа на 27.07.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 28.07.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 13.07.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 14.06.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

11.06.2020г. Връзка към АОП

11.06.2020г. Решение за откриване

11.06.2020г. Обявление

11.06.2020г. Документация за участие

22.06.2020г. Разяснение 1

25.06.2020г. Рeшение за изменение

25.06.2020г. Приложение 1 - след промяна

13.08.2020г. Протокол от работата на комисията

13.08.2020г. Доклад от комисията

13.08.2020г. Решение за избор на изпълнител

18.09.2020г. Обявление за възложена поръчка

18.09.2020г. Договор