Технически Университет Габрово обявява процедура по договаряне без предварително обявление с предмет:

 

Доставка на два броя захранващи източници за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

Вид на процедурата: договаряне без предварително обявление.

 

05.05.2020г. Връзка към АОП

05.05.2020г. Решение за откриване

05.05.2020г. Покана

05.05.2020г. Документация за участие

29.05.2020г. Протокол от работата на комисията

29.05.2020г. Доклад от комисията

29.05.2020г. Решение за избор на изпълнител

25.06.2020г. Обявление за възложена поръчка

25.06.2020г. Договор

03.08.2020г. Обявление за приключен договор