Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

специалност: „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ (Електрически машини I)

кандидат: гл. ас. д-р инж. Димитрина Йорданова Коева

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р инж. Христо Тодоров Ибришимов

Членове:

2.      проф. д-р инж. Васил Димитров Димитров

3.      проф. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

4.      проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

5.      доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов

6.      доц. д-р инж. Орлин Любомиров Петров

7.      доц. д-р инж. Илиян Христов Илиев

 

Резервни членове:

доц. д-р инж. Димитър Тодоров Павлов

доц. д-р инж. Продан Иванов Проданов

 

Рецензенти:

1.      проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров

2.      проф. д-р инж. Ивайло Стефанов Стоянов

 

 

Дата на разглеждане: 14.12.2023 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Материалите са публикувани на: 14.11.2023 г.