Катедра „Социални и стопански науки”

област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

професионално направление: 3.7. Администрация и управление

специалност: „Управление на интелектуалната собственост“

кандидат: гл. ас. д-р Венцислава Александрова Николова-Минкова

 

Научно жури:

1.      Председател: доц. д-р Светла Боянова Панайотова

Членове:

2.      проф. дн Младен Стефанов Велев

3.      проф. дн Десислава Иванова Йорданова

4.      проф. дн Живко Иванов Драганов

5.      проф. д-р Теодора Маринова Георгиева

6.      доц. д-р Миглена Аврамова Молхова-Владова

7.      доц. д-р инж. Румяна Иванова Георгиева

 

Резервни членове:

доц. д-р Цветан Софрониев Дилков

доц. д-р Добрин Ганчев Ганчев

 

Рецензенти:

1.      проф. дн Младен Стефанов Велев

2.      проф. дн Десислава Иванова Йорданова

 

 

Дата на разглеждане: 01.12.2023 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Заключително заседание

Материалите са публикувани на: 31.10.2023 г.