проф. д-р инж. Галя Великова Дунчева

Oбласт на висше образование: 5. Технически науки

Oрофесионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Приложна механика”

Катедра: „Техническа механика”

Тема на ДТ: „Синтез и оптимизация на методи за повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкционни елементи с отвори”

 

Научно жури:

Председател:  проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

 

Членове:

 1. чл. кор. проф. дтн инж. Ангел Иванов Балтов
 2. проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев
 3. проф. дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков
 4. проф. д-р инж. Камен Владимиров Веселинов
 5. проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев
 6. проф. д-р инж. Иван Младенов Кралов

 

Резервни членове:

 1. проф. д-р инж. Любомир Ванков Димитров
 2. проф. д-р инж. Иван Люцканов Балашев

 

Рецензенти: 

 1. чл. кор. проф. дтн инж. Ангел Иванов Балтов
 2. проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев
 3. проф. д-р инж. Камен Владимиров Веселинов

 

Дата на защита: 14.07.2017г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1: чл. кор. проф. дтн инж. Ангел Иванов Балтов

Рецензия 2: проф. дтн инж. Николай Димитров Минчев

Рецензия 3: проф. д-р инж. Камен Владимиров Веселинов

Становище 1: проф. дтн инж. Станимир Михайлов Карапетков

Становище 2: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Становище 3: проф. д-р инж. Васил Иванов Георгиев

Становище 4: проф. д-р инж. Иван Младенов Кралов

Официална защита

Материалите са публикувани на  08.06.2017г.