ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ДИМИТЪР АНДОНОВ ДИЧЕВ

Област на висше образование: 5. Технически науки

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство

Специалност: „Метрология и метрологично осигуряване”

Катедра: „Машиностроене и уредостроене”

Тема на ДТ: „Модели и методи за анализ на динамичната точност на системи за измерване на параметри на движещи се обекти”

 

Научно жури:

Председател:  доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

 

Членове:

 1. проф. дтн инж. Васил Иванов Кавърджиков
 2. проф. дтн инж. Николай Иванов Петров
 3. проф. д-р инж. Младен Стоилов Милушев
 4. проф. д-р инж. Бранко Душков Сотиров
 5. проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов
 6. доц. д-р инж. Виолета Йосифова Станчева

 

Резервни членове:

 1. доц. д-р инж. Борис Борисов Сакакушев
 2. доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов

 

Рецензенти: 

 1. проф. д-р инж. Бранко Душков Сотиров
 2. проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов
 3. доц. д-р инж. Виолета Йосифова Станчева

Дата на защита: 21.10.2015г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Автореферат

Рецензия 1:  проф. д-р инж. Бранко Душков Сотиров

Рецензия 2: проф. д-р инж. Светослав Кънчев Симеонов

Рецензия 3: доц. д-р инж. Виолета Йосифова Станчева

Становище 1: проф. дтн инж. Васил Иванов Кавърджиков

Становище 2: проф. дтн инж. Николай Иванов Петров

Становище 3: проф. д-р инж. Младен Стоилов Милушев

Становище 4: доц. д-р инж. Илия Славов Железаров

Официална защита

Материалите са публикувани на  18.09.2015г.