Специалност "Автомобилна електроника" (АЕ)

Специалност: АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА - АЕ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: ЕЛЕКТРОНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР ПО АВТОМОБИЛНА ЕЛЕКТРОНИКА


1.jpgИнженерите с образователно-квалификационна степен “Магистър”, по специалност “Автомобилна електроника” придобиват задълбочени научно-теоретични знания и практически опит, което ще определи дейността им със следното предназначение:

1. Проектантска  и  конструкторска, монтажна, диагностична   работа   в следните области:

  • Датчици, преобразувателни устройства, изпълнителни механизми;
  • Електрообзавеждане, електрозадвижвания и електронни регулатори в автомобила;
  • Характеристики и параметри на електронните системи за двигатели с вътрешно горене /ДВГ/;
  • Устройства и системи, поддържащи нормалното функциониране на автомобила.

2. Производство на електронни   системи в изброените области.

3. Проектиране, монтаж  и настройка  на охранителни системи.

4. Организационна и управленческа дейност на фирми с производствена, ремонтна и търговска дейност.

5. Научна и преподавателска дейност по придобиване на научни   степени и звания в професионални гимназии и др.