Обобщена практическа информация

Университетски кампус - галерия

ТУ-Габрово разполага с шест учебни корпуса:

Корпус №1 (Сграда НУК) – в него е съсредоточено обучението на студентите по общообразователните дисциплини;

Корпус №2 и Корпус №2А (сграда „Баждар”) – в близост се намира и най-голямата лекционна зала на Университета – зала Аула;

Корпус №3 (Сграда „Ректорат”) – в него е съсредоточено ръководството на Университета (Ректор, Зам.-Ректори, Деканските ръководства), административните служби, обслужващите звена и офисът на Студентски съвет.

Корпус №4 (Сграда „Университетска библиотека”) – това е мястото, където може да се намери, вземе и прочете необходимата учебна и друга литература, да се ползват компютри в  Интернет залите, както и информация от Университетския кариерен център;

Обща информация за обучението

В Техническия университет в Габрово се обучават студенти по следните специалности:

Факултет "Електротехника и електроника"

Бакалавърски специалности:

Организация на учебния процес

В Технически университет-Габрово се обучават студенти за придобиване на образователно-квалификацианна степен (ОКС) „професионален бакалавър по …..”, „бакалавър” и „магистър”, и за образователна и научна степен „доктор”.