Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Проектиране на СМР по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: Проектиране на СМР на обект „Благоустрояване на част от терена на ТУ- Габрово, вкл. и паркинг южно от Учебен корпус № 1 с идентификатор 14218.514.5.1“

Обособена позиция №2: Проектиране на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки на заварена сграда /Битова къща/ с идентификатор 14218.514.6.3“

Обособена позиция №3: Проектиране на СМР на обект „Основен ремонт с реконструкция и енергоспестяващи мерки на Почивна станция с. Поток“

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 15.07.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 16.07.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

15.06.2020г. Връзка към АОП

15.06.2020г. Решение за откриване

15.06.2020г. Обявление

15.06.2020г. Документация за участие

06.08.2020г. Протокол от работата на комисията

06.08.2020г. Доклад от комисията

06.08.2020г. Решение за избор на изпълнител

05.10.2020г. Договор - Позиция 1

05.10.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1 

29.10.2020г. Договор - Позиция 2

29.10.2020г. Договор - Позиция 3

29.10.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 2 и 3

13.01.2021г. Обявление за приключен договор - Позиция 1

13.05.2021г. Обявление за приключен договор - Позиция 3

16.07.2021г. Обявление за приключен договор - Позиция 2