СЕЙХАН САДЪК МЮМЮНАЛИ

област на висше образование: 5. Технически науки

професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника

докторска програма: „Комуникационни мрежи и системи”

катедра: „Комуникационна техника и технологии”

Тема на дисертационния труд: „Изследване и подобряване качеството на обслужване в спътникови комуникационни канали”

Научно жури:

Председател: доц. д-р инж. Красен Киров Ангелов

Членове:

  1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
  2. проф. д-р инж. Теодор Божидаров Илиев
  3. доц. дн инж. Борис Иванов Евстатиев
  4. доц. д-р инж. Егнар Ибрахимова Йоздикилилер

Резервни членове:

  1. доц. д-р инж. Григор Йорданов Михайлов
  2. доц. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова

Рецензенти:  

  1. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
  2. доц. д-р инж. Егнар Ибрахимова Йоздикилилер

Дата на защита: 24.02.2023 г.

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Материалите са публикувани на  23.01.2023 г.