Мобилност с цел обучение на преподавателски и непреподавателски състав

logosbeneficaireserasmusleft bgПраво на участие в мобилност с цел обучение имат всички преподаватели и служители на Технически университет – Габрово. Тази дейност подкрепя професионалното развитие на членовете на академичния и административен състав под формата на обучение в чужбина, участие в международни седмици (с изключение на конференции); обмяна на опит на работното място, наблюдение в партньорско висше училище или друга подходяща организация в чужбина (всяка публична или частна организация в държава по програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта). Възможност за развитие на педагогически умения и умения за разработване на учебни програми е основен акцент за мобилността с цел обучение. Преподавателският и административният персонал също може да се възползва от програми за обучение по цифрови умения, за да придобие подходящи цифрови умения за използване на цифрови технологии в курсове и за цифровизиране на администрацията. Преди осъществяването на мобилността е необходимо ТУ-Габрово да е подписал междуинституционално споразумение с приемащия университет или организацията партньор. За своята дейност преподавателите/служителите получават финансова подкрепа за път и издръжка за периода на мобилността. Финансовите правила за мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение са същите като правилата за предоставяне на безвъзмездни средства за преподавателска мобилност с цел преподаване.

Преподавателят трябва да има Европейска здравна карта и застраховка, съгласно Наредбата за служебните командировки.

Реализирането мобилност с цел обучение включва следните етапи:

  • Преподавателят/служителят подава заявление за участие в Еразъм мобилност и Съгласие за обработка на личните данни в УЦМНПП;
  • Участие в заявената  мобилност се потвърждава с доклад до Зам. Ректора по МС и ВО, заедно с Приложение I към Финансовия договор - Споразумение мобилност на персонала с цел обучение (Mobility Agreement Staff Mobility For Training) и покана от приемащата институция в срок не по-малък от 15 дни преди пътуването;
  • Подготвя се индивидуален финансов договор по програма „Еразъм+”, който се подписва от преподавателя и Ректора на ТУ-Габрово;
  • Заповед на Ректора на ТУ-Габрово за командироване на преподавателя/служителя;
  • Заявяване на здравна застраховка „Помощ при пътуване в чужбина - асистанс“ в УЦМНПП (Еразъм+ офис).

Отчитане на мобилност на преподавателски и непреподавателски състав с цел обучение

След завръщането си преподавателят/служителятне по-късно от 10 след крайната дата на мобилността предоставя в Еразъм+ офиса на ТУ-Габрово следните документи:

  • Документ за академичен престой, удостоверяващ продължителността на мобилността;
  • Писмен отчет на преподавателя/служителя на български език;
  • Писмен отчет на преподавателя/служителя на езика, на който е проведена мобилността;
  • Разходооправдателни документи за транспорт: (бордни карти за пътуване със самолет, документ за закупени билети за влак и самите билети, документ за закупени билети за автобус и самите билети, документ/и (фактура), за извършено зареждане на автомобил с гориво съответстващо на изминатите километри, съгласно разходната норма на автомобила, ксерокопие на големия талон на автомобила, извадка на маршрута за изминатите километри, извадка с разходните норми на автомобила (извънградска разходна норма) - в случаите, когато пътуването е извършено с лично превозно средство). Всички разходооправдателни документи описани в настоящата точка трябва да бъдат издадени на името на Технически университет – Габрово;
  • Финансов отчет за извършени транспортни разходи.

Онлайн отчет на EU-Survey

Важно: Участникът в мобилност е задължен в 30-дневен срок след крайната дата на мобилността си да попълни и подаде онлайн отчет (on-line EUSurvey) в електронната платформа на Европейската комисия. Линк към онлайн отчета се генерира автоматично от платформата и се получава на имейл адреса на участника след последния ден на мобилността. Ако след изтичане на крайната дата на мобилността участникът не получи на имейл линк към онлайн отчета, или е възпрепятстван да го подаде, следва незабавно да уведоми изпращащата го институция.

Важно: В случаите, когато преподавателят/служителят преустанови мобилността си в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други обстоятелства, или е осъществил период на престой по-кратък от установения в договора му, Еразъм гранта се определя по действителната продължителност на мобилността, а неусвоените средства следва да бъдат възстановени на ТУ-Габрово.