Регионална среща "От наука към иновации"

 downloadНа 15 юни 2023 г. в библиотеката на Техническия университет – Габрово ще се проведе регионална среща „От наука към иновации“, организирана от Изпълнителна агенция „Програма за образование“ – Управляващ орган на „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР) 2014-2020. Срещата е продължение на инициативата за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между центровете за върхови постижения (ЦВП) и центровете за компетентност (ЦК), финансирани по Приоритетна ос 1 на ОПНОИР, и бизнеса.