Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по девет обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на Калибратор за газови сензори“

Обособена позиция №2: „Доставка на Калибратор за относителна влажност“

Обособена позиция №3: „Доставка на Калибратор за термодвойки и RTD

Обособена позиция №4: „Доставка на Калибратор за инфрачервени термометри“

Обособена позиция №5: „Доставка на Лабораторен термостат“

Обособена позиция №6: „Доставка на Инфрачервена термокамера“

Обособена позиция №7: „Доставка на Функционален генератор 25MHz

Обособена позиция №8: „Доставка на Захранващи източници“

Обособена позиция №9: „Доставка на Оборудване за зол-гел технология“"

 

09.10.2019г. Покана

09.10.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

09.10.2019г. Приложение 2 - Ценови стойности

18.10.2019г. Съобщение за удължаване

05.11.2019г. Ценова стойност 1

05.11.2019г. Ценова стойност 2