Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по пет обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: „Доставка на LCR Метър

Обособена позиция №2: „Доставка на DC Електронни товари“

Обособена позиция №3: „Доставка на AC захранващ блок“

Обособена позиция №4: „Доставка на Калибратор за термодвойки и RTD“

Обособена позиция №5: „Доставка на Лабораторен термостат“

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 17.07.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 20.07.2020 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

15.06.2020г. Връзка към АОП

15.06.2020г. Решение за откриване

15.06.2020г. Обявление

17.06.2020г. Документация за участие

22.07.2020г. Решение за прекратяване - Позиция 1

10.08.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1 

23.09.2020г. Протокол от работата на комисията

23.09.2020г. Доклад от комисията

23.09.2020г. Решение за избор на изпълнител

29.10.2020г. Договор - Позиция 2

29.10.2020г. Договор - Позиция 3

29.10.2020г. Договор - Позиция 4

29.10.2020г. Договор - Позиция 5

29.10.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 2, 3, 4 и 5

02.12.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 2

02.12.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 3

02.12.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 5

21.12.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 4