Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

„Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ТУ-Габрово по две обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за две учебни зали на Технически университет – Габрово“

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 17.07.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 20.07.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

15.06.2020г. Връзка към АОП

15.06.2020г. Решение за откриване

15.06.2020г. Обявление

17.06.2020г. Документация за участие

27.07.2020г. Протокол от работата на комисията

27.07.2020г. Доклад от комисията

27.07.2020г. Решение за избор на изпълнител - Позиция 1

27.07.2020г. Решение за прекратяване - Позиция 2

17.08.2020г. Обявление за възложена поръчка

18.09.2020г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1

18.09.2020г. Договор - Позиция 1

26.10.2020г. Обявление за приключен договор - Позиция 1