Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет - Габрово

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 01.09.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 02.09.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

15.06.2020г. Връзка към АОП

15.06.2020г. Решение за откриване

15.06.2020г. Обявление

15.06.2020г. Документация за участие

20.08.2020г. Разяснение 1

25.08.2020г. Разяснение 2

21.10.2020г. Протокол от работата на комисията

21.10.2020г. Доклад от комисията

21.10.2020г. Решение за избор на изпълнител

14.12.2020г. Обявление за възложена поръчка

14.12.2020г. Договор

13.01.2023г. Обявление за приключен договор