Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на пакетирани храни и захарни изделия за нуждите на Технически университет – Габрово“

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 16.07.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 17.07.2020 в 12:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

15.06.2020г. Връзка към АОП

15.06.2020г. Решение за откриване

15.06.2020г. Обявление

15.06.2020г. Документация за участие

31.08.2020г. Протокол от работата на комисията

31.08.2020г. Доклад от комисията

31.08.2020г. Решение за избор на изпълнител

05.10.2020г. Договор

05.10.2020г. Обявление за възложена поръчка

01.08.2022г. Информация за приключен договор