Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на Технически колеж - Ловеч“

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 16.07.2020, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 17.07.2020 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

15.06.2020г. Връзка към АОП

15.06.2020г. Решение за откриване

15.06.2020г. Обявление

15.06.2020г. Документация за участие

31.08.2020г. Протокол от работата на комисията

31.08.2020г. Доклад от комисията

31.08.2020г. Решение за избор на изпълнител

24.09.2020г. Решение за прекратяване

15.10.2020г. Обявление за възложена поръчка