Балообразуване

IV. Образуване на бала и класиране
за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Чл.13.(1) Балът за всички инженерни специалности се образува като сума от:

- оценката по математика от дипломата за средно образование;

- оценката по физика от дипломата за средно образование;

- удвоената оценка от конкурсния изпит или от държавния зрелостен изпит по математика, физика и астрономия, български език и литература, география и икономика, или оценките от държавните изпити за придобита степен за професионална квалификация или защита на дипломна работа, съгласно изискванията на НАПОО (Приложение 1).

Максималният бал е 24.00.

(2) Балът за социалните и стопански специалности се образува като сума от:

- оценката по математика от дипломата за средно образование;

- оценката по български език и литература от дипломата за средно образование;

- удвоената оценка от конкурсния изпит или от държавния зрелостен изпит по български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация, философски цикъл, или оценките от държавните изпити за придобита степен на професионална квалификация или защита на дипломна работа, съгласно изискванията на НАПОО (Приложение 1).  

Максималният бал е 24.00.

(3) Оценките от дипломата са от задължителното обучение.

(4) По време на класирането не се допуска промяна в предварително заявената от кандидат-студента последователност на специалностите и формите на обучение.

Чл.14.(1) В класирането участват само кандидатите, успешно положили конкурсните изпити през 2017 г. или държавните зрелостни изпити след 2008 г. (включително).

(2) Класирането и приемането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състезателния бал, съобразно обявения в кандидатстудентските документи ред на желани специалности и форми на обучение.

(3) Класирането се извършва в три етапа, съгласно календарния график, като кандидатите сами се информират за отделните класирания и сроковете за записване. Писмени съобщения не се изпращат.

(4) Кандидатите, явили се на предварителните изпити или положили изпит on-line, в зависимост от техните желания и постигнати резултати, се класират през цялата година  по специалност за редовна или задочна форма на обучение за 50% от местата  държавна поръчка. Класираните кандидати сключват договор с ТУ–Габрово за съответната специалност и форма на обучение и внасят депозит в размер, определен с решение на Академичния съвет. Депозитът се приспада от семестриалната такса при записване. Тези студенти имат право да се запишат преди обявяване на първо класиране по допълнително изготвен график.

(5) Кандидатстващите за възстановяване на студентски права се класират отделно.  

Чл.15.(1) При всяко класиране приетите по първо желание се записват и не участват в следващи класирания.

(2) Класираните по второ и следващо желание имат възможност:

1. да се запишат в специалността в която са приети;

2. да подадат в съответната факултетна канцелария заявление за участие в следващи класирания;

3. кандидатите, които нe подадат заявление, губят право за участие в следващи класирания.

(3) В случай, че след трето класиране останат незаети места, за тяхното попълване се подават заявления, придружени от служебна бележка за успешно положен конкурсен изпит  от годината на кандидатстване (за кандидатите от друг акредитиран Университет), както и с оценки от държавните зрелостни изпити.

(4) Незаетите места по специалности след трето класиране се обявяват в интернет страницата на ТУ.