Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки за Технически университет – Габрово, считано от 28.11.2020 до 21.12.2020 г.

На основание на чл.32, ал.1, т.1 и чл.33, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, Заповед №З-01-576/25.11.2020 г. на Ректора на Технически университет – Габрово

Заповед№ РД - 01- 675/25.11.2020 г. и Заповед № РД - 01- 677/25.11.2020 г.  на Министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020 г.,  Решение №482 от 15 юли 2020 г., Решение №525 от 30 юли 2020 г.,         Решение №609 от 28 август 2020 г.  и Решение №673 от 25 септември 2020 г.  на Министерския съвет  

и Заповед № 3-01-580/27.11.2020

на Ректора на Технически Университет – Габрово, 

Въвеждат се следните временни противоепидемични мерки за Технически университет – Габрово, считано от 28.11.2020 г. до 21.12.2020 г.

  1. Преустановява се присъственият учебен процес в Технически колеж-Ловеч.
  2. Всички лекции, семинарни и лабораторни упражнения на студентите за учебната 2020/2021 година се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
  3. Изпити се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Във връзка с приключване на ЗИМЕН семестър на учебната 2020 / 2021 год.

  • Учебните занятия за І ,ІІ и ІІІ курс приключват на 23.12.2020 г.
  • Редовната изпитна сесия ще се проведе в периода от 04.01.2021 г. до 29.01.2021 г., по Утвърден график за провеждане на ЗИМНА сесия   на учебната 2020/2021 год., който ще бъде обявен в сайта на колежа.