Полагане на изпити с индивидуални протоколи

(чрез средствата на информационните и комуникационните технологии) 

Студентите от I до III курс, с неположени изпити от зимен семестър на текущата 2020/2021 г. и студенти с неположени изпити от предходни учебни години (действащи студенти и студенти с прекъснати студентски права) могат да се явяват на изпитните дати за студенти от I и II курс, обявени в сайта на Технически колеж – Ловеч с индивидуален протокол.

За издаване на индивидуален протокол, студентът го заявява чрез:

  • подаване на заявление до Директора на Технически колеж по ОБРАЗЕЦ, което се подава поне 5 дни преди провеждане на изпита/изпитите;
  • копие или снимка на документа за платена такса (на името на студента, който ще полага изпит) за издаване на индивидуален протокол. Като основание за плащане се посочва: такса за издаване на индивидуален протокол. Документът за превод може да включва сумата от такси за няколко изпита.

Банкова сметка на Технически университет – Габрово

ДСК ЕАД - Габрово,
IBAN: BG83STSA93003110006000,
BIC: STSABGSF

  • Таксата се заплаща само от студенти, които имат неположени изпити от предходни учебни години.
  • В заявлението може да се заявят няколко дисциплини за явяване на изпит (дисциплините се изписват изцяло).
  • Студентът представя актуален е-mail адрес (изписан четливо), по който се осъществява връзка с него.
  • Студентите могат да полагат само по един изпит на ден.
  • До изпит се допускат само студенти, които имат заверка на семестъра, в който е заявената за полагане на изпит дисциплина.

Заявлението до Директора и документът за платена такса (само в случаите, в които е необходимо) се изпращат на е-mail адресите на Завеждащ административна служба и Инспектор УД.

Завеждащ административна служба:

инж. Теменуга Пенкова , тел. 0879946696

 

ел. поща: tklovech@mail.bg

Инспектор УД:

инж. Антоанета Дикова , тел. 0879946697

 

ел. поща: dss80@mail.bg

След положителна резолюция от Директора на ТК-Ловеч, Инспектор УД генерира  индивидуални протоколи, и го изпраща на съответния преподавател чрез e-mail      за разрешените явявания на студенти на изпит, заявените дати на изпита и посочените актуални e-mail      адреси на студентите.

Всеки преподавател електронно поканва студента за явяване на изпита, студентът потвърждава явяването си, след което преподавателят изпраща указания за изпита и провежда изпита с използване на ИКТ.

След приключване на изпита Преподавателят вписва  оценката в изпитния протокол и го  връща чрез e-mail на Инспектор УД в ТК- Ловеч.