С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕТЕН
СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД.


На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, за приключване на летния семестър на учебната 2019/2020 год. със студентите от І и ІІ курс, редовна форма на обучение, ОКС „професионален бакалавър“ и Заповед на Ректора на ТУ- Габрово №З-01-159/05.05.2020 год,

1. Учебните занятия от летния семестър на учебната 2019/2020 г. със студентите приключват на 29.05.2020 г., съгласно графика на учебния процес.

2. През последната учебна седмица от 26.05 до 29.05.2020 г. да се извърши следното:
- да се оформят текущите оценки и оценките на проектите по дисциплините, за които са предвидени тези форми на котрол, съгласно учебните планове;
- до 22.05.2020 г. преподавателите да изпратят по електронната поща до Инспектор УД списък на студентите, които няма да получат подписи по съответните дисциплини.

3. В периода от 13.07. до 31.07.2020 г., предвиден за практическо обучение съгласно Графика на учебния процес за учебната 2019/2020 г., да бъдат проведени присъствени лабораторни упражнения на територията на ТК - Ловеч по предварително изготвен учебен разпис. Изготвените учебни разписи да се изпратят по електронна поща на инспектор „Учебна дейност“ до 28.05.2020 год., и да се публикуват на сайта на ТК- Ловеч.

4. Изпитната, поправителната и ликвидационната сесия със студентите от I – II курс, редовна форма на обучение, ОКС „професионален бакалавър“ да се проведат съгласно графика на учебния процес със средствата на информационните и комуникационните технологии. За целта:
- по всяка дисциплина, след съгласуване със студентите, водещите преподаватели да определят дата и начален час за провеждане на изпита;
- ръководител катедра „МКСЕ“ да изготви графици (дата и начален час) за явяване на изпити за всяка сесия. Готовите графици да се изпратят по електронна поща на Инспектор „УД“ до 17 часа на 27.05.2020 год. и публикуват на сайта на ТК – Ловеч;
- за всяка сесия всеки студент има право на едно явяване по всяка дисциплина;
- студентите не могат да полагат повече от един изпит на ден;
- до поправителна и ликвидационна сесия се допускат всички студенти, независимо от броя неположени изпити.

5. Изпитните протоколи се попълват в електронен вариант от водещите преподаватели и се препращат на Инспектор УД до 10.07.2020 г.

6. За учебната 2020/2021 г. студентите се записват с два неположени изпита.

7. Студентите от III курс, с невзети изпити, могат да се явяват на изпитните дати за студенти от І – ІІ курс с индивидуален протокол, съгласно указанията.

8. Документация с резултатите от семестриалния и сесийния контрол се съхранява на хартиен носител в съответствие с чл. 26 (4) от Правилника за организация на учебната деност и чл. 21 (1) от Правилата за оценяване на знанията и уменията на студентите от ТУ-Габрово.


От ръководството на ТК - Ловеч