ГРАФИК за провеждане на ПРИСЪСТВЕНИ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Г Р А Ф И К
за провеждане на
ПРИСЪСТВЕНИ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ


на територията на ТК - Ловеч
по дисциплините от ЛЕТЕН семестър на учебната 2019/2020 год.,
в периода от 13.07 до 31.07.2020 г.
на основание Заповед на Ректора на ТУ- Габрово № З-01-159/05.05.2020 год

Полагане на изпити с индивидуални протоколи

 

 ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ С ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ
(чрез средствата на информационните и комуникационните технологии) 

Студентите от I до III курс,   с неположени изпити от зимен семестър на текущата 2019/2020 г. и студенти с неположени изпити от предходни учебни години (действащи студенти и студенти с прекъснати студентски права) могат да се явяват на изпитните дати за студенти от I и II курс, обявени в сайта на Технически колеж – Ловеч  с индивидуален протокол

За издаване на индивидуален протокол, студентът го заявява чрез:

  • подаване на заявление до Директора на Технически колеж по ОБРАЗЕЦ  което се подава поне 5 дни преди провеждане на изпита/изпитите;
  • копие или снимка на документа за платена такса (на името на студента, който ще полага изпит) за издаване на индивидуален протокол. Като основание за плащане се посочва: такса за издаване на индивидуален протокол. Документът за превод може да включва сумата от такси за няколко изпита.

Банкова сметка на Технически университет – Габрово

ДСК ЕАД - Габрово,
IBAN: BG83STSA93003110006000,
BIC: STSABGSF

  • Таксата се заплаща само от студенти, които имат неположени изпити от предходни учебни години.
  • В заявлението може да се заявят няколко дисциплини за явяване на изпит (дисциплините се изписват изцяло).
  • Студентът представя актуален е-mail адрес (изписан четливо), по който се осъществява връзка с него.
  • Студентите могат да полагат само по един изпит на ден.
  • До изпит се допускат само студенти, които имат заверка на семестъра, в който е заявената за полагане на изпит дисциплина.

Заявлението до Директора и документът за платена такса (само в случаите, в които е необходимо) се изпращат на е-mail адресите на Завеждащ административна служба и Инспектор УД.

 

Завеждащ административна служба:

инж. Теменуга Пенкова , тел. 0879946696

 

ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

Инспектор УД:

инж. Антоанета Дикова , тел. 0879946697

 

ел. поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

След положителна резолюция от Директора на ТК-Ловеч, Инспектор УД генерира  индивидуални протоколи, и го изпраща на съответния преподавател чрез e-mail за разрешените явявания на студенти на изпит, заявените дати на изпита и посочените актуални e-mail адреси на студентите.

Всеки преподавател електронно поканва студента за явяване на изпита, студентът потвърждава явяването си, след което преподавателят изпраща указания за изпита и провежда изпита с използване на ИКТ.

След приключване на изпита Преподавателят вписва  оценката в изпитния протокол и го  връща чрез e-mail на Инспектор УД в ТК- Ловеч.     

 

 

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с организацията за приключване на летен семестър на учебната 2019/2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЛЕТЕН
СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД.


На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование, за приключване на летния семестър на учебната 2019/2020 год. със студентите от І и ІІ курс, редовна форма на обучение, ОКС „професионален бакалавър“ и Заповед на Ректора на ТУ- Габрово №З-01-159/05.05.2020 год,

1. Учебните занятия от летния семестър на учебната 2019/2020 г. със студентите приключват на 29.05.2020 г., съгласно графика на учебния процес.

2. През последната учебна седмица от 26.05 до 29.05.2020 г. да се извърши следното:
- да се оформят текущите оценки и оценките на проектите по дисциплините, за които са предвидени тези форми на котрол, съгласно учебните планове;
- до 22.05.2020 г. преподавателите да изпратят по електронната поща до Инспектор УД списък на студентите, които няма да получат подписи по съответните дисциплини.

3. В периода от 13.07. до 31.07.2020 г., предвиден за практическо обучение съгласно Графика на учебния процес за учебната 2019/2020 г., да бъдат проведени присъствени лабораторни упражнения на територията на ТК - Ловеч по предварително изготвен учебен разпис. Изготвените учебни разписи да се изпратят по електронна поща на инспектор „Учебна дейност“ до 28.05.2020 год., и да се публикуват на сайта на ТК- Ловеч.

4. Изпитната, поправителната и ликвидационната сесия със студентите от I – II курс, редовна форма на обучение, ОКС „професионален бакалавър“ да се проведат съгласно графика на учебния процес със средствата на информационните и комуникационните технологии. За целта:
- по всяка дисциплина, след съгласуване със студентите, водещите преподаватели да определят дата и начален час за провеждане на изпита;
- ръководител катедра „МКСЕ“ да изготви графици (дата и начален час) за явяване на изпити за всяка сесия. Готовите графици да се изпратят по електронна поща на Инспектор „УД“ до 17 часа на 27.05.2020 год. и публикуват на сайта на ТК – Ловеч;
- за всяка сесия всеки студент има право на едно явяване по всяка дисциплина;
- студентите не могат да полагат повече от един изпит на ден;
- до поправителна и ликвидационна сесия се допускат всички студенти, независимо от броя неположени изпити.

5. Изпитните протоколи се попълват в електронен вариант от водещите преподаватели и се препращат на Инспектор УД до 10.07.2020 г.

6. За учебната 2020/2021 г. студентите се записват с два неположени изпита.

7. Студентите от III курс, с невзети изпити, могат да се явяват на изпитните дати за студенти от І – ІІ курс с индивидуален протокол, съгласно указанията.

8. Документация с резултатите от семестриалния и сесийния контрол се съхранява на хартиен носител в съответствие с чл. 26 (4) от Правилника за организация на учебната деност и чл. 21 (1) от Правилата за оценяване на знанията и уменията на студентите от ТУ-Габрово.


От ръководството на ТК - Ловеч