logotk   

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ

 


НАПРАВЛЕНИЕ „МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО“ 

включва три специалности:

  • АВТОМОБИЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ

Специалност „Автомобилно машиностроене” има за цел да осигури образование в областта на автомобилното машиностроене, даващо възможност за незабавна реализация на кадрите в областта на конструктивно-технологичното проектиране, производството, модернизацията, експлоатацията и ремонта на автомобилна техника.

Завършилите специалност „Автомобилно машиностроене” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени в съответствие със съвремените научни и приложни постижения в областта на обработването и внедряването, както на традиционно използуваните, така и на нови материали и технологии за автомобилно машиностроене.


  • МАШИНОСТРОЕНЕ  

Специалност „Машиностроене” има за цел да подготвя специалисти с висше образование за успешна професионална реализация в областта на проектирането, конструирането, производството, експлоатацията, сервизното обслужване, управлението, диагностиката и ремонта на машиностроителни изделия

Завършилите специалност „Машиностроене” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени за работа в съответствие със съвременните постижения на науката и техниката във всички сектори на икономиката, промишлеността и индустрията, свързани с проектиране, производство, изпитване, настройка, експлоатация, ремонт и поддръжка на всички видове машиностроителни изделия.

Специалистите имат теоретични знания и практически опит ,определящи предназначението им относно организация на фирми, иновационна дейност в областта на машиностроенето, внедряване на технологични системи за управление на качеството.


  • ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Специалност „Текстилна техника и технологии” има за цел да осигури образование в областта на текстилната промишленост, даващо възможност за незабавна реализация на кадрите в областта на конструктивно-технологичното проектиране, производството на текстилни изделия, експлоатацията и ремонта на текстилна техника.

Завършилите специалност „Текстилна техника и технологии” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени в съответствие със съвремените научни и приложни постижения в областта на обработването на текстилните материали до получаване на готови площни тектилни изделия и облекла.