Направление „Комуникационна и компютърна техника“

logotk   

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ

 logotk

НАПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“

 

НАПРАВЛЕНИЕ „КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА“   включва следната специалност:

 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Специалност „Компютърни системи и технологии” (КСТ) има за цел на основата на придобити задълбочени теоретични и практически знания и умения да подготви широкопрофилни специалисти за успешна професионална реализация във всички стопански сфери, свързани с компютърни системи, мрежи и информационни технологии, за всички възможни предназначения.

Завършилите специалност „КСТ” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени да работят във всич­ки сфери на икономиката, промишлеността и индус­трията, свързани с проектиране, конструиране, производство, изследване, изпитване, настройване, експлоатация и ремонт на компютърни мрежи и системи и информационни технологии.