Съобщение за провеждане на учебни занятия в Технически Колеж- Ловеч

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, Заповед №РД - 01- 619/23.10.2020 г. и Заповед №РД - 01- 609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020г., Решение №482 от 15 юли 2020г. и Решение №525 от 30 юли 2020 г. и Решение №609 от 28 август 2020 г. на Министерския съвет, Заповед № РД - 01- 243/22.10.2020 г. на директора на РЗИ – Габрово и Заповед № 3-01-523/27.10.2020 на Ректора на Технически Университет – Габрово, лекциите в ТК-Ловеч, от 02.11.2020г. до 30.11.2020г., (от 8 до 11 седмица) ще се провеждат в електронна среда на Microsoft Teams по утвърдения учебен разпис, а от 01.12.2020г. до 23.12.2020г., (от 12 до 15 седмица)- само Лабораторни упражнения- присъствено, съгласно учебния разпис, при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки.