Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование” - Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование

Програма: Еразъм+
Ключова дейност: КД1 - Образователна мобилност

Тип дейност: Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование


Проект: №2021-1-BG01-KA131-HED-000003191
Начало: 01.09.2021 г.
Край: 31.10.2023 г.
ЕК финансиране: 151 583.00 евро

Дял от безвъзмездната финансова помощ по проекта за международна мобилност: 20%  

Координатор:  проф. д-р инж. Илия Железаров
Контактно лице: доц.д-р Лиляна Русанова

Проектът има за цел да насърчи мобилността на студенти, докторанти, преподаватели и неакадемичен състав.

Основни дейности по проекта:

 • студентска мобилност с цел обучение:
  • краткосрочна мобилност на докторанти;
  • дългосрочна мобилност на студенти от ОКС “бакалавър’’, ОКС “магистър” и ОНС “доктор”;
 • студентска мобилност с цел практика:
  • краткосрочна мобилност на докторанти;
  • дългосрочна мобилност на студенти от ОКС “бакалавър’’, ОКС“магистър” и ОНС “доктор”;
 • преподавателска мобилност с цел преподаване;
 • мобилност на академичен и неакадимичен състав с цел обучение.