Специалност „Иновационен и инвестиционен мениджмънт в индустрията” (ИИМИ)

Специалност: ИНОВАЦИОНЕН И ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ИНДУСТРИЯТА

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: МЕНИДЖМЪНТ

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР-ИНЖЕНЕР ПО ИНОВАЦИОНЕН И ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ В ИНДУСТРИЯТА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Обучението е ориентирано към подготовката на квалифицирани специалисти за професионално управление на иновационното развитие и инвестициите в бизнес-сектора за постигане на конкурентни предимства в динамичната бизнес среда на високо технологичните отрасли.

Компетенции, които придобиват завършилите специалността:
• Да разработват и оценяват иновационни проекти;
• Да прилагат капиталово бюджетиране, оценка на инвестиционен риск и застраховане;
• Да използват неконвенционални иновационни материали в индустрията;
• Да разработват и внедряват високоефективни индустриални технологии в производството.

Области на реализация на завършилите студенти:
• Аналитични специалисти по разработване и внедряване на продуктови, технологични и организационни иновации в малкия и среден бизнес;
• Специалисти по организация и управление на иновационни и инвестиционни процеси в индустриални предприятия;
• Специалисти по разработване и внедряване на иновационни решения с финансиране на иновационни проекти;
• Специалисти по разработване на стратегии за иновационно развитие на предприятието в съответствие с националната и европейските иновационни политики;
• Други работни позиции, съответстващи на специалността.