Специалност „Стопанско управление”, магистърска специалност „Управление на човешките ресурси” (УЧР)

Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Управлението на човешките ресурси е задължителна част от подготовката на съвременните ръководители. В тази връзка обучението по специалността разширява подготовката на обучаемите със знания, умения и компетенции, необходими, съгласно професионалните стандарти, за заемане на ръководни позиции.
Обучението се извършва в задочна платена форма и е с продължителност 2, 3 или 4 семестъра в зависимост от областта на висше образование, професионалното направление и придобитата преди това образователно-квалификационна. Курсът на обучение включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, и завършва с полагане на държавен изпит.


Завършилите специалността придобиват следните компетенции:
• Да вземат целесъобразни и обосновани управленски решения на различни нива в управленската йерархия;
• Да разработват системи за оценяване и подбор на персонала;
• Да проектират длъжностите в организацията;
• Да разработват концепции и програми за мотивация, обучение и повишаване на квалификацията на персонала;
• Да прилагат информационните и комуникационните технологии;
• Да създават, управляват и работят в екипи по проекти, свързани с националните и европейски политики.


Завършилите студенти могат да се реализират като:
• Функционални и линейни специалисти по човешките ресурси в управленската йерархия;
• Съветници и експерти към висшия мениджмънт;
• Консултанти по системи за управление на персонала;
• Експерти в контролни органи;
• Други работни позиции, съответстващи на специалността.