Доц. д-р инж. Мирослав С. Петров

doc.Petrov

 

Преподавани дисциплини:

  • Съпротивление на материалите;
  • Механика на деформируемо твърдо тяло;
  • Компютърни методи за инженерен анализ;
  • Компютърно проектиране;
  • Приложно програмиране.

Научни интереси:

  • Съпротивление на материалите;
  • Компютърните методи за инженерен анализ;
  • Системи за автоматизирано проектиране
  • Информационни системи в областта на машиностроенето.