Гл ас. д-р инж. Владимир Петров Дунчев

dunchev

Преподавани дисциплини:

Теоретична механика; Съпротивление на материалите.

Научни интереси:

  • Анализ на напрегнатото и деформирано състояние  на гредови елементи и изследване на динамичното им поведение;
  • Експериментална механика;
  • Строителна механика.