Гл. ас. д-р инж. Владимир Петров Тодоров

Владимир Тодоров

Преподавани  дисциплини:

  • Материалознание;
  • Технология на материалите и материалознание;
  • Неметални материали;
  • Леене на материалите;
  • Термична обработка на металите;
  • Ресурсоспестяващи технологии в материалообработването.

Научни интереси:

  • Получаване и изследване на механичните и експлоатационни характеристики на бейнитни и карбидо-бейнитни сферографитни чугуни;
  • Термична обработка на стомани и чугуни.