Специалност "Технология на материалите и материалознание" (ТММ)

Образователно-квалификационна степен: Магистър

Обучаваща катедра: „Машиностроителна техника и технологии”

Професионално направление: 5.6 Материали и материалознание

АНОТАЦИЯ 

Компетенции

Специалистите завършили специалността ТММ, са подготвени със съвременните научни и приложни постижения в областта на получаване, обработване, изследване, прогнозиране и внедряване, както на традиционно използваните, така и на нови материали и технологии в машиностроенето и други отрасли. Запознати са със системите за управление на качеството, с оптимизирането на технологичните процеси в металообработването в т.ч. и на високоенергийните методи за обработване както и с мениджмънта на материали и технологии.

         Всичко това дава на обучаваните добри теоретически знания и практически опит, определящи възможностите им да изпълняват ръководни и изпълнителски функции включително и нагласата им за инициатива и собствен бизнес.

Реализация: Специалистите, притежаващи образователно- квалификационна степен „МАГИСТЪР” по специалност ТММ могат да извършват технологична, проектно-развойна, инженерно-изследователска, контролна, диагностично-ремонтна, рекламна, организационно-управленска и други дейности, в съвременните производствени и административни структури на националното стопанство. Те могат да подължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен „ДОКТОР”.