Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" (АИУТ)

Специалност: АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА - АИУТ

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Период на обучение: 2 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР -  ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИКА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

AIUT1Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ) е специалност, която дава задълбочени знания и умения в областта на софтуерните и хардуерните технологии и тяхното приложение в областта на автоматизацията и роботизацията. В основата й са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация в различни сфери на човешката дейност. 

Завършилите обучението си получават образователно-квалификационна степен магистър инженер по автоматика. Придобилите образователно-квалификационната степен магистър по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника са подготвени да изпълняват следните дейности: 

  • да извършват изследователска, проектантска и конструкторска дейност в областта на автоматизацията, информационната и управляваща техника;
  • да работят при решаването на задачи за автоматизация във всички области на производството, при разработването, експлоатацията и обслужването на индустриални управляващи системи, контролно- измервателна апаратура и технически средства на системи за управление;
  • да работят в областта на сградната автоматизация;
  • да извършват сервизна дейност по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и административната дейност;
  • да решават задачи, свързани с управлението в непроизводствената сфера (здравеопазване, транспорт, екология и др.). 

AIUT2По време на обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” студентите придобиват знания и умения в областите на методите за оптимизация и многокритериалното вземане на решения, системите за мониторинг, индустриалните информационни системи, управлението на нелинейни системи и възобновяеми енергийни източници, управляващите системи с програмируеми логически контролери, системите за сградна автоматизация и индустриалните роботи. 

За обучението на студентите по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника отговаря катедра Автоматика, информационна и управляваща техника. Катедрата притежава всичко необходимо за водене на качествен учебен процес: колектив от млади, висококвалифицирани преподаватели и учебни лаборатории със съвременно оборудване

students3 mag