Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника" (АИУТ)

Образователно-квалификационнa степен: МАГИСТЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА и ЗАДОЧНА

Водеща катедра: АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

Период на обучение: 3 СЕМЕСТЪРА 

Професионална квалификация: МАГИСТЪР -  ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИКА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Автоматика, информационна и управляваща техника (АИУТ) е специалност, която дава задълбочени знания и умения в областта на софтуерните и хардуерните технологии и тяхното приложение в областта на автоматизацията и роботизацията. В основата й са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация в различни сфери на човешката дейност. 

robot1 magЗавършилите обучението си получават образователно-квалификационна степен магистър инженер по автоматика. Придобилите образователно-квалификационната степен магистър по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника са подготвени да изпълняват следните дейности: 

• да извършват изследователска, проектантска и конструкторска дейност в областта на автоматизацията, информационната и управляваща техника;

• да работят при решаването на задачи за автоматизация във всички области на производството, приразработването, експлоатацията и обслужването на индустриални управляващи системи, контролно- измервателна апаратура и технически средства на системи за управление;

• да работят в областта на сградната автоматизация;

• да извършват сервизна дейност по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и административната дейност;

• да решават задачи, свързани с управлението в непроизводствената сфера (здравеопазване, транспорт, екология и др.). 

По време на обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” студентите придобиват знания и умения в областите на методите за оптимизация и многокритериалното вземане на решения, системите за мониторинг, индустриалните информационни системи, управлението на нелинейни системи и възобновяеми енергийни източници, управляващите системи с програмируеми логически контролери, системите за сградна автоматизация и индустриалните роботи. 

За обучението на студентите по специалност Автоматика, информационна и управляваща техника отговаря катедра Автоматика, информационна и упрstudents2 magавляваща техника. Катедрата притежава всичко необходимо за водене на качествен учебен процес: колектив от млади, висококвалифицирани преподаватели и учебни лаборатории със съвременно оборудване. 

На територията на катедрата се намират фирмени лаборатории, оборудвани с най-модерна техника в областта на автоматизацията с помощта на водещи световни фирми: лаборатория по „Средства за автоматизация” (оборудвана с техника на фирмата SIEMENS),лаборатория по „Програмируеми контролери” (оборудвана с техника на фирмата UNITRONICS), лаборатория по „Индустриална автоматизация” (оборудвана с техника на фирмата BECKHOFF), лаборатория по „Управляваща техника” (оборудвана с техника на фирматаАМК), лаборатория по „Индустриални роботи” (оборудвана с индустриален робот от висок клас на фирмата FANUC) и др. 

Катедрата поддържа контакти с редица фирми, както и с катедри от други европейски университети. Преподавателите от катедрата работят по различни проекти от програмите Леонардо да Винчи и CEEPUS, по които се осъществя ежегоден обмен на студенти и преподаватели между партниращите университети. 

 Възможностите за реализация на завършилите специалност „АИУТ” с образователно-квалификационната степен "магистър" могат:

1. Да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен - „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

2. Да работят в управленски и изпълнителски звена в индустриалната и непроизводствена сфери.

3. Да работят в проектантски и инженерингови фирми по изграждането на системи за управление.

4. Да работят в предприятия и фирми с предмет на дейност разработване, производство и експлоатация на средствата за автоматизация.

5. Да работят в предприятия и фирми с предмет на дейност в областта на сградната автоматизация.

6. Да работят като сервизни специалисти по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и непроизводствената сфери.

7. Да разработват приложения за мобилни устройства и за отдалечено управление на устройства и системи през Интернет.

8. Да работят като специалисти в отделите Контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А) на предприятията.

 

students3 mag 

Основно предимство на завършилите специалност “АИУТ” е много добрата им компютърна подготовка. Благодарение на това те могат да се реализират успешно в сродни области на информационните и компютърни технологии от целия спектър на IT сектора. 

Затова, ако имате нужда от качествено обучение с най-съвременна техника, добра професионална подготовка и специалност с широк профил, завършването на която ще ви предостави много варианти за добра реализация в живота, както в софтуерната, така и в хардуерната сфери, заповядайте при нас!