Департамент за езиково и специализирано обучение

Директор: доц. д-р Диана Илиева Изворска
  стая: 1320
 

тел.: 

066 827 309

066 827 586

066 827 343

Технически организатор Снежина Христова Метева
  стая: 1322
 

тел.: 

066 827 343


 

Кратка история

Департаментът за езиково и специализирано обучение (ДЕСО) е създаден на основание чл.26.а от ЗВО, чл.7, ал. 1, т.1 и чл. 44, ал.2 от Правилника за дейността на ТУ – Габрово с решение № 6/01.02.2005 г. на Академическия съвет.

В състава на ДЕСО влизат 14 висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор по английски, немски, руски и български език, история на България, българска литература, дидактика,  математика, физическо възпитание и спорт, от които един е хабилитиран преподавател и двама са доктори.

 

Състав на департамента

Име и длъжност
Стая Телефон
доц. д-р Диана Илиева Изворска 1320 066 827 309
ст. пр. д-р Николай Георгиев Вътков 2324 066 827 377
ст. преп. Ирена Павлова Рашкова 1319 066 827 421
ст. преп. Мариана Тодорова Авдеева 1322
066 827 339
ст. преп. Силвия Тодорова Драгозова 1322
066 827 339
066 827 421
ст. преп. Цветелина Петрова Петрова 1319
066 827 421
ст. преп. Надежда Василева Славова 1321
066 827 421,
066 827 329
преп. Златко Николаев Златев 2322 066 827 552
преп. Николай Илиев Немигенчев 2322 066 827 552
преп. Силвия Христова Колева 2323 066 827 215
гл. ас. д-р Мирослав Пантев Пантев 1115 066 827 586
преп. Силвия Георгиева Ангелова 1115 066 827 586

 

Департаментът има следните направления със съответстващи функции и задачи:

 

І. Направление „Чужди езици”

 1. Обезпечава задължителното обучение по чужди езици (английски, немски, руски) на редовните студенти от трите факултета на Университета.
 2. Организира курсове  по чужд език  за докторанти и преподаватели в Университета.
 3. Провежда изпити по чужди езици за кандидат-докторанти и изпити от докторантския минимум на редовните докторанти в Университета.
 4. Разработва международни проекти по европейски програми – Еразъм +, Седма рамкова програма, Кластъри и др.
 5. Сътрудничи на Международния отдел на ТУ – Габрово.
 6. Развива консултантска дейност – преводи, установяване нивото на владеене на чужд език, индивидуална подготовка.

II . Направление „Продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти”

 1.  Провежда обучение за повишаване на квалификацията на педагогически специалисти - въвеждаща, продължаваща и допълнителна квалификация;
 2. Присъжда професионално-квалификационни степени на педагогически специалисти съгласно Наредба №15 на МОН от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Правила за придобиване на професионално-квалификационни степени от учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 3. Осъществява сътрудничество с организации и институции за реализиране на съвместни проекти и дейности за подготовка и квалификация на педагогически специалисти на национално и международно ниво.

ІIІ. Направление „Обучение и специализация на българи от чужбина”

 1. Организира посрещането, настаняването и обучението на нашите сънарод­ници от чужбина по ПМС № 103/1993 г. и провеждането на педагогическа практика на студентите в училищата на Габрово и областта.
 2. Обучава специализанти по дисциплините: български език, българска литература, българска история, педагогика и др. в лекционни курове и семинарни занятия.
 3. Изпълнява културна програма за всеки отделен курс.
 4. Закупува и осигурява чрез дарителство литература, необходима на студентите, културните дейци и българските общности в чужбина.
 5. Консултира студенти-абсолвенти по техни българистични дипломни проекти.
 6. Поддържа контакти с представителите на българските общности в чужбина.
 7. Организира научни сесии, конференции и кръгли маси по проблемите на българите в чужбина.

ІV. Направление “Езикова и специализирана подготовка за чужденци, кандидатстващи във висшите  училища  на Република България”:

 1. Осигурява обучение по български език и специализирано обучение по физика, математика, информатика, икономика и др. на чуждестранни граждани, кандидат-студенти – два семестъра (девет месеца) – подготвителен курс на чуждестранни граждани, кандидат-студенти – два семестъра (девет месеца) – подготвителен курс.
 2. Осигурява обучение по български език на чуждестранни студенти – първи и втори курс, и на чужденци, кандидатстващи за право на постоянно пребиваване в Република България.
 3. Организира подготвителни кандидатстудентски курсове по български език и литература.
 4. Обучава по дисциплината „Делова българска реч” редовните студенти (факултативно) от Факултет „Стопански”.
 5. Провежда задължителните изпити от специализираната подготовка на чуждестранните граждани кандидат-студенти.
 6. Провежда изпити за установяване нивото на владеене на български език за чуждестранни студенти и граждани, които не се обучават в подготвителен курс, но ще пребивават продължително време или постоянно на територията на България.
 7. Извършва консултантска дейност – редактиране и коригиране на текстове.

V. Направление “Физическо възпитание и спорт”:

 1. Извършва задължително обучение по обща спортна подготовка, факултативно обучение (по заявен от студентите вид спорт) и профилирано обучение.
 2. Осигурява спортно усъвършенстване и индивидуална подготовка (университетски представителни отбори).
 3. Подготвя и организира спортния календар на университета.
 4. Участва в СК „Академик”.
 5. Поддържа контакти със спортната общественост в страната.
Дейността на ДЕСО се регламентира от „Правилник за устройството и дейността на департамента”, приет с решение № 9/29.03.2005 г. на Академическия съвет, актуализиран на 01.07.2008 г. (Протокол № 10), на 1.10.2013 г. (Протокол№ 2), на 25.11.2014 г. (Протокол № 4) и на 19.09.2019 г. (Протокол № 1).